• ด้านการเงิน
    1. เงินสนับสนุนที่เข้าบัญชีสมาคมต้องหักภาษี 7 % เนื่องจากสมาคมเป็นนิติบุคคล
    2. ยอดเงินสนับสนุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย และหักภาษี 7 % และภาษีรายได้ 2 % แล้ว กำไรที่เหลือจะนำเข้าสมาคม 10 %
    3. ทุกยอดการใช้จ่ายเงินจะต้องแนบใบเสร็จทุกรายการ